Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.lineseat.com a  vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Mgr. Ladislav Kavan, Slánská 381/10, 16300 Praha 17, IČ 40842002. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

0bjednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen platí do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Odstoupení od smlouvy
Mgr. Ladislav Kavan poskytuje kupujícímu ochranou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. V tomto případě zašle kupující zboží zpět vč. kopie dokladu o prodeji a informace, že odstupuje od kupní smlouvy a číslo bankovního účtu. Prodávající nehradí náklady na doručení zboží zpět, stejně tak nepřijme zboží zaslané zpět na dobírku. Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy pouze převodem na bankovní účet. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.

Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před expedicí zboží.

Reklamace

Záruční doba
Pro kupujícího je záruční dobou 24 měsíců od data prodeje. Opotřebení nebo používání produktu v rozporu s návodem k použití či způsobem, který použití výrobku nepředpokládá, nemůže být důvodem k reklamaci. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Zboží může kupující reklamovat přímo na adrese prodávajícího nebo reklamované zboží společně s příslušnými dokumenty zaslat na výše uvedenou adresu. Prodávající nehradí náklady na doručení zboží k reklamaci. O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

Rozpor s kupní smlouvou 
V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované a prezentované na webovských stránkách prodávajícího.

Kontrola zásilky
Při převzetí zásilky je spotřebiteli doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít.  Pokud kupující převezme poškozenou zásilku bez výhrad, zbavuje se možnosti poškození reklamovat.